T1                      V1

 

 

           F1           T2

 

 

              

                         Breeding