T1                                                                T2

 

 

 

                        BREEDING 

 

 

 

  

   V1                                                F1